Hampi, Karnataka

Kotwana village, Rajasthan India

Mandu, madhya Pradesh

Hatu-peak-Narkanda

Bodhgaya